Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elsteel–Poland Sp. z o.o., 45-805 Opole, ul. Północna 28


2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem: iod.elsteel@grupaformat.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, obsługa informatyczna. Pani/Pana dane nie będę przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.


5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


8. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu, ani zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.